flag-language

Funkcia ČOV AS-VARIOcomp 5K

Odpadová voda nateká do usadzovacieho kalového priestoru nátokovej časti ČOV, kde je zbavená mechanických plávajúcich a usaditeľných látok, ktorá sú ďalej podrobené anaeróbnemu rozkladu. Z usadzovacieho priestoru nateká prepadom už mechanicky predčistená voda do aktivačného priestoru. Aktivačný priestor slúži k biologickému čisteniu odpadovej vody. Tento priestor je v spodnej časti osadený jednobublinným prevzdušňovacím systémom, do ktorého je vháňaný vzduch pomocou dôchadla. Výhodou riešenia je akumulačný priestor v celom priestore ČOV, ktorý je určený k akumulácií odpadovej vody a k zabezpečeniu rovnomerného odtoku z ČOV.

AS-VARIOCOM-5K-funcie

Aktivovaná zmes z aktivácie nateká do vertikálnej dosadzovacej nádrže, kde pri dne prebieha hydraulický odťah ku kalu do kalového priestoru. Vyčistená voda je potom odťahovaná mamutkou do usadzovacieho kalového priestoru. Pri použití nosiča biomasy je zaistený dostatočný vek kalu (40 dní) pre priebeh nitrifikačných pochodov a aeróbnu stabilizáciu kalu. Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je z aktivácie odťahovaný do kalového priestoru, ktorý je dimenzovaný na min. 150 dní zdržnej doby.

Technológia čistenia odpadových vôd rieši nerovnomerný hydraulický i látkový nátok na ČOV. V prípade poruchy technológie je voda mechanicky predčistená v usadzovacej časti a odteká prepadom do odtoku. Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je možné vyuťiť v poľnohospodárstve.